آخرین مهلت ارسال اثر

  نوشته شده در ۱۳۹۸/۵/۱ ساعت ۱۶:۰۷

پایان روز جمعه چهارم مرداد ماه ساعت 24 آخرین مهلت ارسال اثر به چهارمین دوره جشنواره بازیسازان مستقل ایران است

بعه علت درخواست شرکت کنندگان با توجه به مشکلات سرعت اینترنت جهت آپلود برای مدت زمان بیشتر ارسال اثر، پایان روز جمعه چهارم مرداد ماه ساعت 24 آخرین مهلت ارسال اثر به چهارمین دوره جشنواره بازیسازان مستقل ایران اعلام شده است