مقاله کامل روزنامه صبا در خصوص دوره دوم جشنواره

  نوشته شده در ۱۳۹۴/۱/۲۰ ساعت ۰۶:۰۴

بررسی جشنواره بازیسازان مستقل از ابتدا تا کنون

مقاله کامل روزنامه صبا در خصوص دوره دوم جشنواره

لینک دریافت روزنامه:

http://www.sabanewspaper.com/admin/_files/Binder1(22).pdf

 تصویر کامل صفحه کار شده:


http://igdf.ir/files/dl/saba.jpg