پروفایل کاربر

امیر گلخانی تحصیلات : . تاریخ عضویت : ۱۳۹۳/۳/۸
درباره من :عضو تحریریه ماهنامه بازی رایانه
عضو تحریریه ماهنامه «وب»
نویسنده سرویس فناوری روزنامه هفت صبح
نویسنده سرویس بازی روزنامه سینمایی صبا