پروفایل کاربر

فرید ملک احمدی تحصیلات : کارشناس ارشد ساخت و تولید تاریخ عضویت : ۱۴۰۰/۱۰/۱